آموزش دروس تخصصي
اموزش دروس كامپيوتر فني و حرفه و كاردانش

رزشيابي مبتني بر شايستگي در هنرستان‌ها (ارزشيابي پودماني)

ارزشيابي در هنرستان‌ها بايد با استانداردهاي شايستگي حرفه‌ي مورد نظر، مرتبط باشد و بر اساس آن‌ها تدوين شود.

 
ارزشيابي مبتني بر شايستگي در هنرستان‌ها (ارزشيابي پودماني)

ارزشيابي در هنرستان‌ها بايد با استانداردهاي شايستگي حرفه‌ي مورد نظر، مرتبط باشد و بر اساس آن‌ها تدوين شود.

در ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و تربيتي در شاخه‌ي فني و حرفه‌اي، ابزارها و روش‌هاي گوناگوني را براي سنجش پيشرفت تحصيلي و شايستگي‌هاي حرفه‌اي و عمومي مي‌توان به كار برد. ارزشيابي به صورت مستمر انجام مي‌شود و هنرجويان بايد در همه‌ي پودمان‌ها (همان فصل‌هاي كتاب درسي) گواهينامه‌ي شايستگي دريافت كرده باشند.

 

ارزشيابي مبتني بر شايستگي، فقط مربوط به درس‌هاي زير است:

1 - درس‌هاي شايستگي غير فني: (فني و حرفه‌اي و كاردانش)

   - درس الزامات محيط كار در پايه‌ي دهم 

   - كارگاه نوآوري و كار آفريني، كاربرد فناوري‌هاي نوين و مديريت توليد در پايه‌ي يازدهم

   - اخلاق حرفه‌اي در پايه‌ي دوازدهم 

2 - شايستگي‌هاي فني: (فني و حرفه‌اي) 

   - كارگاههاي 8 ساعته‌‌ي پايه‌هاي دهم، يازدهم و دوازدهم

   - درس‌هاي دانش فني پايه و دانش فني تخصصي

   - درس‌هاي مشترك شامل نقشه‌كشي فني رايانه‌اي، عناصر و زبان بصري، آب، خاك و گياه و ارتباط مؤثر. 

3 - شايستگي‌هاي پايه فني: (فني و حرفه‌اي و كاردانش)

   - درس‌هاي رياضي 1 و 2 و 3 - فيزيك، شيمي و زيست‌شناسي

شيوه‌ي ارزشيابي:

هر درس شامل پنج پودمان (فصل) مي‌باشد كه بايد براي هر يك از آنها توسط هنرآموز مربوطه ارزشيابي مستقل از هنرجو صورت گيرد و در نتيجه يك نمره‌ي مستقل براي هر يك پودمان‌ها ثبت گردد. شرط قبولي در هر پودمان كسب نمره‌ي حداقل 12 مي‌باشد.

نمره‌‌ي هر پودمان، از دو بخش تشكيل مي‌شود و در پايان فقط يك نمره بر اساس 0 تا 20 ثبت مي‌گردد. 

بخش اول ارزشيابي از كسب شايستگي از هر پودمان، با سه نمره‌ي 1 ، 2، 3 انجام مي‌شود و نتيجه‌ي آن با ضريب 5 منظور مي‌گردد. 

  1= عدم احراز شايستگي

 2=  احراز شايستگي 

 3= احراز شايستگي بالاتر از حد انتظار 

بخش دوم ارزشيابي، نمره‌ي مستمر است كه بر اساس انجام فعاليت‌هاي كلاسي و كارگاهي، نظم، مشاركت در فعاليتهاي آموزشي و  ... از 0 تا 5 نمره اختصاص پيدا خواهد كرد.

هر پودمان شامل يك تا سه واحد يادگيري (واحد شايستگي) است و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي از واحدهاي شايستگي مطابق با شيوه مندرج در كتابهاي درسي صورت خواهد كرد و نتيجه‌ي آن در دفاتر ثبت نمره‌ي كلاسي در مدرسه ثبت خواهد شد و بر اساس نتيجه‌ي حاصل از ارزشيابي واحدهاي شايستگي‌، نمره‌ي پودمان به دست خواهد آمد.

هنرجو بايد در هر 5 پودمان درس‌ها نمره‌ي بالاي 12 كسب كند. در اين صورت ميانگين 5 نمره‌ي پودمان به عنوان نمره‌ي كلي درس در كارنامه‌ي تحصيلي هنرجو منظور خواهد شد. در صورتي كه فرد در يك يا چند پودمان حداقل نمره‌ي 12 را كسب نكند، در آن درس‌، قبولي را به دست نمي‌آورد. 

ارزشيابي مجدد فقط در پودمان يا پودمان‌هايي كه حداقل نمره‌ي مورد نظر در آن كسب نشده است، انجام مي‌شود و در تمام طول سال تحصيلي، حداقل براي يك بار امكان پذير خواهد بود.

هنرجويان مي‌توانند كتاب همراه هنرجو را در زمان اجراي ارزشيابي با خود به همراه داشته باشند. 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: پودمان،
موضوع:
[ ۲۶ مهر ۱۳۹۹ ] [ ۰۹:۱۴:۳۳ ] [ سعلدت ] [ نظرات (1) ]

تعريف كامپيوتر و برخي از قطعات، اصطلاحات  لازم جهت بكارگيري ان:

تعريف كامپيوتر:
دستگاهي است الكترونيكي كه با قبول داده ها و پردازش بر روي آنه اطلاعات مورد نظر را به ما مي دهد.


داده:
اطلاعاتي كه به كامپيوتر مي دهيم يا دستورات يا اطلاعاتي كه از دنياي بيرون وارد كامپيوتر مي شوند.  Data


پردازش:
محاسباتي كه بر روي داده ها انجام مي پذيرد.  Process


اطلاعات:
داده هاي پردازش شده را اطلاعات مي گويند.  Information


علم كامپيوتر:
1ـ سخت افزار:  Hard Ware
قسمت هايي از كامپيوتر است كه قابل مشاهده كردن است.
مانند قطعات
2ـ نرم افزار: Soft Ware
قسمت هايي از كامپيوتر است كه قابل مشاهده كردن نيست.
مانند برنامه ها
ميان افزار:  Firm Ware
مجموعه دستورالعمل هايي هستند كه بين سخت افزار و نرم افزار قرار مي گيرند و كار آنها معرفي كردن بهتر سخت افزار و نرم افزار به يكديگر است.نكته:


شركت IBM بزرگترين شركت توليد كنندة سخت افزار و نرم افزار در جهان است.
براي استفاده از يك دستگاه هم سخت افزار نياز است و هم نرم افزار.
8086
Xt
8088
IBM
80186
80286
At 80386 Pentium Pro
80486 Pentium I يا PI
80586 يا Pentium Pentium II يا PII
Pentium III يا PIII
Pentium IV يا PIV يا P4


CPU:
نكته:
واحد cpu مگاهرتز ( MHZ ) است.
مغز كامپيوترcpu است.
شركت هاي توليد كنندة CPU:
1ـ Intel
2ـ Athlonيا AMD-Motorola
3ـ Cyrix
انواع CPU :
1ـ Slot يا ايستاده
2ـ Soket يا خوابيده
قسمت هاي تشكيل دهندة يك CPU :
1ـ قسمت يا واحد محاسبه و منطق Alu
2ـ قسمت يا واحد ثباتها Rigister
3ـ قسمت يا واحد كنترل Cu
حافظه: ( Memory )
محلي است كه اطلاعات بصورت موقت و دايم ذخيره مي شوند.


كاركتر:
1ـ كاركتر هاي رشته اي يا حرفي شامل A-Z يا a-z
2ـ كاركتر هاي عددي شامل 0-9
3ـ كاركترهاي ويژه شامل < > + = ( ) ? و غيره …
نكته:
اطلاعات در كامپيوتر به صورت 1و0 ذخيره مي شوند و اعداد در كامپيوتر در مبناي 2 كار مي كنند.
كدهايي كه بصورت قراردادي براي صفحه كليد تعريف شده اند را كدهاي اَسكي ( Asci ) مي نامند.
بيت: ( Bit )
به كوچكترين خانة حافظه كه مي تواند يك 0 و1 را درخود ذخيره كند يك Bit مي گويند.
به هر هشت بيت يك بايت ( Byte ) ميشود.
نكته:
اطلاعات از سمت راست در حافظه نوشته ميشود و هر خانه كه خالي بماند عدد صفر در آن قرار ميگيرد.
8 Bit = 1 Byte يا 1 Character
Word = 2 Character = 2 Byte = 16 Bit
1024 Byte = 1 KB يك كيلو بايت
1024 KB = 1 MB يك مگابايت
1024 MB = 1 GB يك گيگابايت
1024 GB = 1 TB يك ترابايت
1024 TB = 1 PB يك پتابايت
1024 PB = 1 EB يك اگزابايت
انواع حافظه:
1ـ حافظه هاي اصلي
2ـ حافظه هاي جانبي
3ـ حافظه هاي سريع يا پنهان
حافظة اصلي :
حافظه هايي هستند كه اطلاعات بصورت موقت بر روي آنها ذخيره ميگردد و به دو دسته هستند:
1ـ حافظة RAM
2ـ حافظة ROM
حافظة RAM :
يكي از حافظه هايي اصلي است كه اطلاعات آن تا زماني كه كامپيوتر روشن ميباشد در حافظه قرار دارد و هنگامي كه كامپيوتر بنا به دلايلي خاموش شود اطلاعات نيز پاك ميشوند، چون اطلاعات به صورت موقت هستند.
R A M
Random Access Memory
تصادفي دستيابي حافظه
حافظه RAM در ظرفيت هاي مختلفي ساخته ميشود.
2 MB منسوخ شده است.
16 MB
32 MB كم كم از رده خارج ميشوند.
64 MB
128 MB
256 MB به صورت زياد توليد ميشوند.
512 MB
حافظة ROM :
1ـ DDIM RAM از رده خارج شده اند.
2ـ SD RAM
3ـ DDR RAM
نوع دوم و سوم در ظرفيت هاي 128 و 256 و 512 مگابايت ساخته ميشوند.
R O M
Read Only Memory
خواندني فقط حافظه
حافظه هاي ROM :
1ـ P ROM حافظه هايي هستند كه فقط يك بار ميتوان اطلاعات را روي آنها نوشت و يا پاك كرد.
2ـ EP ROM حافظه هايي هستند كه براي چندين با ر ميتوان اطلاعات را روي آنها نوشت و يا پاك كرد.
3ـ EEP ROM حافظه هايي هستند كه براي بارها ميتوان اطلاعات را بوي آهنا نوشت و يا پاك كرد.
حافظه هاي جانبي :
حافظه هايي هستند كه اطلاعات براي هميشه ( به صورت دائم ) مي توانند بر روي آنها ذخيره گردند.
حافظه هاي جانبي :
1ـ فلاپي ديسكها يا ديسكهاي نرم يا لرزان F.D يا Floppy Disk
2ـ هارد ديسكها يا ديسكهاي سخت H.D يا Hard Disk
3ـ ديسكهاي فشرده يا ديسكهاي نوري يا ديسكهاي ليزري CD يا Compack Dis
CD ها :
1ـ Recordable :
ــ 650 MB يا 74 Min
ــ 700 MB يا 80 Min
ــ 800 MB يا 90 Min
2ـ Rewrite : اطلاعات را ميتوان تا چندين بار روي اين نوع سي دي نوشت و پاك كرد.
در سه ظرفيت موجود ميباشد:
ــ 650 MB يا 74 Min
ــ 700 MB يا 80 Min
ــ 800 MB يا 90 Min
3ـ MD يا Mini Disk :
200 MB يا 22 Min
52 MB يا 5 Min
توسط دستگاهي به نام Writer ميتوان اطلاعات را روي CD نوشت.
Yamaha 20 . 10 . 40X
نام شركت
حداكثر سرعت نوشتن اطلاعات
حداكثر سرعت نوشتن اطلاعات بر روي CD هاي Rewrite
حداكثر سرعت خواندن اطلاعات از روي CD
حافظه هاي پنهان، سريع يا Cash :
1ـ داخلي يا Internal يا Builtin :
اين نوع از حافظه روي CPU قرار ميگيرد. و با نام ( L2 ) مشخص ميشود.
2ـ خارجي يا External :
اين نوع حافظه روي مادربرد قرار ميگيرد. و با نام ( L1 ) مشخص ميشود.
ــ ايستاده يا Slot ( در مادربردهاي قديمي )
ــ خوابيده يا Socket ( در مادربردهاي جديد )

نكته:
مشخصة CPU هاي Cash دار علامت ( L2 ) است.
حداكثر ظرفيت حافظة Cash 512 كيلوبايت است كه به اين نوع از CPU ها Full Cash و اگر از 512 كيلوبايت كمتر باشد Half Cash مي گويند.
دستگاه هاي ورودي :
1ـ صفحه كليد يا Key board يا K.B
استاندارد ترين واحد ورودي به شمار مي‌آيد و به سه گروه اصلي تقسيم ميشود :
ــ 84 كليدي
ــ 101 كليدي
ــ 104 كليدي
نكته:
آرايش صفحه كليد را ( QWERTY ) مي گويند.
2ـ ماوس يا Mouse
يكي ديگر از وسايل ورودي به شمار ميرود
3ـ اسكنر يا Scaner :
يكي ديگر از وسايل ورودي است كه اطلاعات را به صورت تصوير وارد كامپيوتر ميكند. و به دو دسته تقسيم ميشود:
ــ دستي
ــ تخت
4ـ رقمي كننده يا ديجيتايزر يا Digitayzer :
اطلاعات را به صورت 0و1 وارد كامپيوتر ميكند.
5ـ اهرم بازي يا Joysick :
از اين وسيله اي براي كنترل بازيهاي كامپيوتري استفاده ميشود.
6ـ قلم نوري يا Pen Light:
اين وسيله همانند موس مار ميكند و در برخي از بانك ها از اين وسيله استفاده ميشود.
دستگاهاي خروجي :
1ـ مانيتور يا Manitor :
استاندارد ترين واحد خروجي ميباشد. به دو دسته تقسيم ميشود.
ــ تك رنگ
ــ رنگي
نوع رنگي نيز به دو دسته تقسيم ميشود :
ــ Analog
ــ Digital
نوع ديجيتال هم به چهار دسته تقسيم ميشود :
ــ CRT يا محدب
ــ Flat يا مسطح كه به دو دسته تقسيم ميشود:
1ـ معمولي
2ـ Plus يا +
ــ LCD
ــ Tuch Screen يا صفحه نمايش لمسي
نكته :
يك عامل مهم در كيفيت تصوير در هر كارمپيوتر كارت گرافيك و عامل ديگر نيز خصوصيات فني مانيتور ميباشد.
2ـ چاپگر يا Printer :
يكي ديگر از وسايل خروجي به شمار مي‌آيد و به دو دسته تقسيم ميشود.
ــ ضربه اي كه به دستة زير تقسيم ميشود:
ماتريس نقطه اي يا سوزني كه باز به دو دسته تقسيم ميشود :
1ـ رنگي
2ـ سياه و سفيد
ــ غير ضربه اي كه به دو دسته تقسيم ميشود:
1ـ ليزري كه به دو دسته تقسيم ميشود
ــ رنگي
ــ سياه و سفيد
2ـ جوهر افشان كه فقط به صورت رنگي موجود ميباشد.
D P I
Dot Per Inch
نقاط در اينچ
قسمت هاي درون يك Case :
1ـ يك بلندگوي كوچك كه براي نشان دادن سالم بودن يا نبودن سيستم است.
2ـ كليد Power كه در دو حالت on و off است كه براي روشن كردن سيستم است.
3ـ كليد Reset كه براي راه‌ اندازي مجدد سيستم به كار ميرود.
4ـ منبع تغذيه يا Power
5ـ مادر برد يا M.D
6ـ فلاپي ديسك گردان يا F.D.D
Floppy Disk Drive
فلاپي ديسك درايو
7ـ سي دي درايو يا C.D.D يا CD Drive
8ـ هارد ديسك يا H.D.D
نكته :
به قطعات گزينه 6 تا 8 اصطلاحاً Input / Output مي گويند.
مادربرد :
1ـ اولين قطعه اي كه بر روي مادربرد قرار مي گيرد CPU است.
2ـ قطعه بعدي RAM ميباشد.
3ـ شكافهاي گسترش يا توسعه كه به سه دسته تقسيم ميشوند :
ــ ISA / مشكي رنگ و بلند / از اين شكافها براي كارت هاي صدا، مودم، گرافيك، شبكه و غيره… استفاده ميشود. قدرت انتقال اطلاعات بر روي اين نوع شكافها خيلي كم است و از رده هم خارج شده اند.
ــ PCI / سفيد رنگ و كوتاه / از اين شكافها نيز براي موارد بالا استفاده ميشود. قدرت انتقال اطلاعات بر روي اين شكافها زياد است.
ــAGP / قهوه اي و كوتاه / از اين شكافها براي كارت هاي گرافيك سه بعدي استفاده ميشود. قدرت انتقال اطلاعات بر روي اين شكافها بسيار زياد است.
4ـ محل ورودي برق
5ـ فيش صفحه كليد
نكته :
به خطوط انتقال داده ها ( Data ) باس ( BUS ) مي گويند.
Data Bus
داده خطوط
Address Bus
آدرس خطوط
Control Bus
كنترل خطوط
روشهاي ارسال اطلاعات:
به ورودي ها و خروجي ها پشت Case اصطلاحاً Port يا پورت گفته ميشود كه به دو دسته تقسيم مي شوند :
1ـ سري يا Serial كه به صورت Bit به Bit اطلاعات را انتقال ميكنند.
2ـ موازي يا LPT يا Paralel كه به صورت Byte به Byte اطلاعات را انتقال ميدهند.
3ـ USB كه اطلاعات را به صورت MB به MB انتقال ميدهند كه معادل سرويس دهي 127 دستگاه جانبي است.
شبكه:
تعدادي كامپيوتر كه به روشهاي خاصي به يكديگر متصل هستند و اطلاعات را به يكديگر رد و بدل مي كنند و در هر شبكه دو نوع كامپيوتر خاص وجود دارد :
1ـ كامپيوترهاي اصلي يا مادر يا F.S
2ـ كامپيوترهاي فرعي يا گيرنده يا W.S
انواع شبكه از لحاظ فاصله:
1ـ شبكه هاي محلي يا LAN
فاصلة كامپيوترهاي اين شبكه از هم دور نيست. مانند كامپيوترهاي موجود در يك سازمان
2ـ شبكه هاي سراسري يا WAN
فاصلة كامپيوترهاي اين شبكه از هم دور است.مانند شبكة جهاني اينترنت
نكته :
به روش هاي قرار گيري كامپيوتر ها در شبكه هاي محلي « توپولوژي » يا «آرايش شبكه » مي گويند.
انواع توپولوژي ( Topology ) :
1ـ شبكة خطي يا Bus Network سرعت انتقال داده ها در اين نوع شبكه كم است.
2ـ شبكة حلقه اي يا Ring Network سرعت انتقال داده ها در اين نوع شبكه زياد است.
3ـ شبكة ستاره اي يا Star Network سرعت انتقال داده ها در اين نوع شبكه خيلي زياد است.
4ـ شبكة پيوندي يا Hibrid Network سرعت انتقال داده ها در اين نوع شبكه خيلي كم است.
كارت هاي شبكه :
1ـ Lan Card
ــ 10
ــ 100/10
2ـ مودم يا Modem :
در دونوع ساخته مي شود:
ــ مودم هاي داخلي Internal
ــ مودم هاي خارجي External
نكته:
مودم يك كلمة فرانسوي است و تشكيل شده از Mo به معني فرستنده و Dem به معني گيرنده
قسمت هاي تشكيل دهندة يك سايت ( Site ):
w w w . نام شخص يا كمپاني . پسوند شخص يا كمپاني
world wide web dot
جهاني گسترده تار نقطه
مثال :
قسمت هاي تشكيل دهندة يك پست الكترونيكي يا E_mail
نام شخص يا مؤسسه يا كمپاني @ كه در آن صندوق پستي ايجاد كرده ايمISP نام كمپاني يا . پسوند
اًت تلفظ ميشود برگرفته از يك وبلاگ كه آدرسش در خاطرم نيست، ولي ازش ممنونم كه اين مطلب رو گذاشته

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: كامپيوتر،
موضوع:
[ ۲۶ مهر ۱۳۹۹ ] [ ۰۶:۵۳:۳۳ ] [ سعلدت ] [ نظرات (0) ]

شكل۱-۱ پنجره درايو و ماي كامپيوتر

تاريخچه ويندوز

در سال ۱۹۸۳، شركت مايكروسافت يك واسط گرافيكي كاربر براي سيستم عامل خود (ام‌اس-داس) را كه از سال ۱۹۸۱ بر كامپيوترهاي شخصي آي‌بي‌ام و ساير كامپيوترهاي سازگار نصب شده بود، به عنوان طرح توسعه ويندوز معرفي كرد.
خط توليد از توليد واسط گرافيكي به توليد دو نوع خانواده از طراحي سيستم عامل مدرن تغيير يافت، هر كدام از اين دو خانواده پايه كد و سيستم فايل خاص خود را داشتند.

انواع ويندوز

ويندوز يك،ويندوز دو،ويندوز سه،ويندوز ۹۵،ويندوز ۹۸،ويندوز ۲۰۰۰،ويندوز xp،ويندوز ويستا،ويندوز ۷،ويندوز ۸،ويندوز فون،ويندوز ۱۰،ويندوز سي اي

ويندوز يك


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ويندوز1،
موضوع:
[ ۲۶ مهر ۱۳۹۹ ] [ ۰۶:۲۳:۳۱ ] [ سعلدت ] [ نظرات (0) ]

باسمه تعالي

رايانه كار پيشرفته 

ويندوز پيشرفته وبرنامه نويسي مقدماتي


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: بحث رايانه كار پيشرفته،
موضوع:
[ ۲۶ مهر ۱۳۹۹ ] [ ۰۵:۴۷:۲۷ ] [ سعلدت ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 0
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب

تخفیف لند